gototopgototop

ถวายทรัพย์

ช่องทางถวายทรัพย์เพื่อสนันสนุนพันธกิจ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต
ธนาคาร      : กรุงเทพ
สาขา         : ซีคอนสแควร์
เลขที่บัญชี  : 232-4-48635-2

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)              www.bangkokbank.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)        www.scb.co.th
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)       www.tmb.co.th
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          www.ktb.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด (มหาชน)       www.krungsri.com
ธนาคารออมสิน
www.gsb.or.th